دکتر مجید حق وردی
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان

تلفن : 08635454649