علی یاسبلاغی
ریاست دفتر فرهنگ

شماره تماس :3-08635455051 داخلی 108