تلفنهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان

شماره تماسهای دانشگاه :3-08635455051 
دفتر ریاست : 08635454649
دفتر معاونت آموزشی و دانشجویی : 08635455054
دفتر معاونت اداری و مالی : 08635454029
امور دانشجویی : 08635454512
گروه حقوق و حراست : 08635454511
دفتر نگهبانی : 08635452855
فکس : 08635454042

شماره های داخلی
مدیر گروه حسابداری و مدیریت : 113
مدیر گروه حقوق : 106
مدیر گروه کامپیوتر وبرق : 115
صندوق رفاه : 104