نمایش تمامی خبرها
برداشت محصول گندم در واحد کمیجان

برداشت محصول گندم در واحد کمیجانبه گزارش روابط عمومی واحد کمیجان، در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاستهای کلی دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص درآمد زایی دانشگاه و اتکاء به منابع غیر از شهریه، مقدار  10 هکتار از اراضی کشاورزی واحد کمیجان زیر کشت گندم دیم قرار گرفت که  با توجه شرایط اقلیمی و بارش کم باران در فصل زمستان و بهار، مقدار 5/2 تن گندم برداشت شد.