نمایش تمامی خبرها
ارایه خوابگاه دانشجویی رایگان در واحد کمیجان

معاون دانشجویی دانشگاه ازاد کمیجان بیان کرد: خوابگاه داشجویی رایگان در اختیار دانشجویا کارشناسی ارشد قرار خواهد گرفت